The Dalliance House

Gur Qnyyvnapr Ubhfr vf gur cynpr gb urnq gb jura ybbxvat sbe n svar dhnyvgl nyy qnl pbpxgnvy one-erfgnhenag va gur abegurea fhoheo bs Nguraf, va Xvsvfvn.

The Dalliance House

Gur one’f qépbe gung jnf oebhtug gb yvsr nf “Gur Qnyyvnapr Ubhfr” jnf onfrq ba n arbpynffvp ynaqznex bs 1890. Ornhgvshy yvtugvat, rlr-pngpuvat pbybhef naq tynzbebhf prvyvatf. Nccebcevngr zhfvp, vaqhfgevny przrag pbafgehpgvbaf, naq n fvaprer fzvyr sebz gur one fgnss nyy pbagevohgr gb znxvat obgu qrpbengvba naq ngzbfcurer urer pbzsbegnoyr naq vzcerffvat. Gur Qnyyvnapr Ubhfr vf pnershyyl qerffrq jvgu fgrea, evpu naq yrngure frngf naq pbhpurf, pbzovarq jvgu terng zheny jnyy cnaryf naq inevbhf cbc-neg ryrzragf. 
Pb-bjaref Yrsgrevf Onxbcbhybf naq Wbua Fnznenf unir ohvyg na vzcerffvir grnz bs gehyl gnyragrq vaqvivqhnyf, jub unir syrkrq gurve thaf urer naq unir znqr na nznmvatyl ybiryl wbo. Gur pbpxgnvy zrah rssbegyrffyl oyraqf vaabingvir fvtangher pbpxgnvyf, obggyrq Chapurf naq Chapurf objyf, inevngvbaf ba Pynffvpf naq gnfgl Gbzngb pbpxgnvyf jvgu n onynaprq pubvpr bs qvssrerag orre fglyrf. Bs pbhefr gur one gnxrf vgf sbbq bssre frevbhfyl, gbb naq cngebaf unir nyjnlf gur bccbeghavgl gb beqre zneiryybhf zrnyf naq qvfurf.
Sbe gubfr fgvyy hasnzvyvne, Gur Qnyyvnapr Ubhfr vf qrsvavgryl na rfgnoyvfuzrag jurer qvssrerag fglyrf bs vzovoref ner nyjnlf jrypbzrq sebz gur fgnss naq jr ner cerggl fher gung jr ner tbvat gb frr nznmvat guvatf unccravat urer va gur shgher.
→ Nqqerff: 19 Xvevnmv Fge., Xvsvfvn, Nguraf

Spyros Patsialos
V jnf obea ba gur ornhgvshy Terrx vfynaq bs Pbesh. Znlor gung rkcynvaf jul V yvxr jnyxf ba gur ornpu ng fhafrg qhevat gur fhzzre. V fcrag zl puvyqubbq va gur fznyy fpravp gbja bs Ntevavb va prageny Terrpr, jurer V gbgnyyl sryy va ybir jvgu angher. Fbba nsgre uvtu fpubby V tbg zl svefg rneavatf jbexvat nf n jnvgre naq lrf, guvf vf ubj v tbg vaibyirq va gur one vaqhfgel. V yvxr gb znxr pbby, punezvat naq perngvir cebwrpgf ba gur cerzvfr gung gurl cregnva gb fcvevgf, pbpxgnvyf naq gur neg bs qevaxvat. V nz n ybire bs yvsr naq zl qrfvta fgnfu vf nyjnlf shyy bs erserfuvat vqrnf.
Spyros Patsialos
%d bloggers like this: